متن مقاله در همایش تایلند

متن مقاله در همایش تایلند

چکیده مقاله طراحی دهکده توریستی تفریحات آبی با تاکید بر هندسه فرکتال در طبیعت هدف از پژوهش حاضر طراحی دهکده توریستی تفریحات آبی با تاکید بر هندسه فرکتال در طبیعت می باشد. نوع پژوهش در مورد خصوصیات فراکتال به صورت پدیدار شناسانه و کیفی می باشد. از نظر نحوه گردآوری داده ها تحقیق به دو […]

Study on fractal fundamentals and principles in the formation of vernacular architecture

  (25)-ACC-[J Propulsion Tachnology]-1 Study on fractal fundamentals and principles in the formation of vernacular architecture  Meysam Hezarjaribi Dastaki Master of Department of Architecture, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran Mahsa Delshad Siyahkali* Assistant Professor of Department of Architecture, Historical Contexts Research Center, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran (*corresponding author)   چکیده مقاله […]

کنفرانس های داخلی

مهندس میثم هزارجریبی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی معماری با معدل 18.88 می باشد که نمره دفاع پایان نامه ایشان 19.5 بوده و با کسب درجه “عالی” موفق به کسب فوق لیسانس شده است. در زیر تعدادی از همایش ها و مجلات علمی پژوهشی که مقالات ایشان را پذیرش و چاپ کرده اند آورده شده […]

enemad-logo